Kongebrevet

KONGEBREV - Transkibert av Hovin Bygdeboknemnd

Vi, Christian den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers Hertug til Slesvig Holsten, Stormarn, Ditmerskou og Oldenborg.

Giøre alle vitterlig at Vi, efter aller underdanigst giortr Ansøgning og derover indkommen Erklæring, ved Vores Resolution af Dags Dato, allernaadigst have bevilget og tillade at Kittil Østensen maae under Gaarden Lindøen i Tinds Præstegield under Øvre Tellemarkens Fogderie og Bratsberg Amt opbygge en Saug, og derpaa af Tømmer, som fra omliggende Odelsskove, paa lovlig Maade og mod vedkommende SkovEiers Samtykke, kan erholdes, skiære hva Bord han og Andre der i Bøigden til deres Gaardes Vedligeholdelse og andet Brug behøver, med Vilkaar:

1, at Skiørselen tillades ikkun saalenge, som den omliggende Odelsskov uden sammes Skade eller Forhuggelse, det fornødne Tømmer dertil kunne afgive. 2, at Bordene skiæres alle vankantede og 3, at aldeles intet deraf fra Bøgden maae udføres.

I øvrig svares af Saugbruget og Skiørselen hva nu er, eller herefter vorde paabudet, ligesom og de Vedkommende, saavel ved Skiørselen, som i andre Maader, rette sig efter de Anordninger som Angaaende. Skov- og Saugvæsenet allerede Udgangne er, eller herefter udgivne vorde, Forbydendes alle og enhver herimod, efter som foreskrevet staaer, at hindre eller i nogen Maade forfang at giøre, under Vor Hyldelse og Naade.

Givet paa vort Slot Friderichsberg, den 26de Juli 1797.

Under Vores Kongelige Haand og Segl

Christian R

Bevilling for Kittil Østensen paa en Bøydesag under Gaarden Lindøen i Tinds Præstegiæld under Øvre Tellemarkens Fogderie og Bratsberg Amt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *